หม่อมหลวงปนัดดา ชี้แนวทางการสอน ครูบรรจุใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ชี้แนวทางการสอน ครูบรรจุใหม่

รมช.ศธ. เข้าพบ ผู้บริหาร ครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ณ จ.เชียงใหม่ เมื่อ 2 ต.ค. 60 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยส่งเสริมให้มีการเพิ่มทักษะในการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีมากยิ่งขึ้น เป็นการพัฒนาคุณภาพแก่นักเรียนต่อไป

ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยในงานได้มีการกล่าวถึง เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งทำการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้สอนภายในที่ประชุม เสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นผู้มีระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นต้นแบบของผู้เรียนเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยต่อไป

ซึ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา พ.ศ. 2547 บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้ช่วยผู้บรรจุใหม่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างมาก เพื่อที่จะเข้าสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อย่างประสบผลสำเร็จต่อไป