นพ.ธีระเกียรติ เผยเหตุลดงบหนังสือเรียน

นพ.ธีระเกียรติ เผยเหตุลดงบหนังสือเรียน

ผู้สื่อข่าวบอกว่า ตามที่สำนักงบได้ปรับลดงบประมาณค่าใช้สอยประจำปีงบประมาณ 2561 ในส่วนของเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายการหนังสือเรียน ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยปรับลดลงครึ่งหนึ่งจากที่เคยอุดหนุนค่าหนังสือเรียนให้แก่ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในแต่ละสังกัด ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ตัวอย่างเช่น เด็กนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีงบประมาณ 2560 อุดหนุนค่าหนังสือเรียน 1,000 บาทต่อคนต่อภาคเรียน ปีงบประมาณ 2561 ก็ปรับลดลงเหลืออุดหนุนค่าหนังสือเรียน 500 บาท ต่อคนต่อเทอม เป็นต้น

ซึ่งงบดังที่กล่าวมาแล้วโรงเรียนต้องนำมาจัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่เด็ก ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 กับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แต่เนื่องด้วยเม็ดเงินลดลงส่วนใหญ่จึงทำให้สถานศึกษาต้องเรียกเก็บเงินค่าหนังสือเรียนเพิ่มจากนักศึกษามากกว่าเดิม โดยเหตุการณ์นี้กระทบกับเด็กนักศึกษาทุกสังกัดทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ พูดว่า ปีงบ 2560 เป็นปีกแรกที่ ศธ.ทดสอบโครงการหนังสือยิมเรียนตั้งแต่ระบบการให้ยืม

การคืนหนังสือเรียน การควบคุมหนังสือเรียน กับการเก็บหนังสือเรียน โดยในการทดลองระบบหนังสือยืมเรียน ในปีการศึกษา 2560-2561 ได้สนทนาแล้วว่า เด็กนักเรียนยังคงได้รับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนตามอัตราเดิม แต่เพราะทางสำนักงบประมาณเข้าใจผิดจึงได้ปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ลง แต่ที่ผ่านมาตนก็ได้หารือกับทางสำนักงบประมาณแล้ว พร้อมทั้งทางสำนักงบประมาณก็บอกว่า จะคืนเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนที่ปรับลดไปให้แก่ทุกสังกัด เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องกังวลใจพร้อมทั้งไม่มีอะไรน่ากังวล